Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00zł
Podatek 0,00zł
Suma 0,00zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Szukaj


Reklama

NOTA PRAWNA

Podmiotem wyłącznie uprawnionym do domeny konektory.pl jest:

Connect Polska z siedzibą w Krośnie(38-400) ul. Korczyńska38.

Dostęp do niniejszej Strony internetowej i korzystanie z niej podlega niżej podanym warunkom.

Wszystkie materiały zamieszczone na Stronie internetowej konektory.pl są objęte ochroną prawną. Dotyczy to w szczególności treści merytorycznych prezentowanych (zamieszczanych) na Stronie internetowej, znaków i elementów graficznych, koncepcji graficznej i logicznej Strony internetowej, logo oraz baz danych.

Poprzez objęcie ochroną prawną należy rozumieć w szczególności:

ochronę wszelkich publikowanych utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ochronę praw do znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), ochronę wszelkich baz danych podlegających ochronie zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) w tym opracowanych i udostępnianych baz wiedzy, ochronę prawa własności nazwy domeny internetowej, innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).

Osobiste i majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych na tej Stronie przysługują Connect Polska

Korzystanie ze Strony internetowej nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Strony ani jego poszczególnych elementów.

Bez wyraźnej zgody Connect Polska zabrania się podejmowania następujących działań w odniesieniu do domeny konektory.pljej poszczególnych części, elementów składowych, kodu źródłowego strony o oraz treści i utworów prezentowanych na Stronie internetowej, a w szczególności:

zabrania się utrwalania i zwielokrotniania, modyfikowania, dystrybuowania, publikowania, wyświetlania treści domeny konektory.plniezależnie od przyczyn lub celu takich działań. Wszelkie nazwy handlowe, nazwy utworów, oznaczenia, logo i znaki towarowe wyświetlane na niniejszej Stronie internetowej podlegają ochronie prawnej. Ich użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane, chyba że co innego wynika z postanowień zamieszczonych na niniejszej Stronie. w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej zabrania się publicznego wykonania, wyświetlenia, odtworzenia i publicznego udostępniania utworów, tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym (kodzie strony).

Dozwolone jest posługiwanie się treściami zawartymi na Stronie internetowej konektory.pl przez osoby trzecie w zakresie dozwolonego użytku osobistego (nie komercyjnego), pod warunkiem, że materiały i treści nie są modyfikowane i sposób ich wykorzystania nie narusza osobistych praw autorskich Connect Polska.

Dozwolony użytek do posługiwania się treściami zawartymi na Stronie internetowej konektory.plobejmuje wyłącznie użytek osobisty, bez prawa czerpania korzyści majątkowych.

Użytek osobisty nie oznacza udzielenia jakichkolwiek licencji na wykorzystanie komercyjne, naukowe i inne, jak również nie oznacza zgody na włączanie całości lub części treści prezentowanych (zamieszczanych) na Stronie internetowej do innych utworów osoby użytkującej. Inny sposób użytkowania treści portalu poza dozwolonym użytkiem osobistym wymaga otrzymania wyraźnej pisemnej zgody Connect Polska.

W celu uniknięcia wątpliwości, osoba której działanie lub zaniechanie mogłoby naruszać zakazy opisane w punktach powyższych powinna uzyskać pisemną zgodę Connect Polska.. W tym celu przed podjęciem działania lub zaniechania powinna zwrócić się na adres: Connect Polskla ul. Korczyńska 38, 38-400 Krosno, adres e-mail: info@konektory.pl


Szukaj